Dokumentace sítě

Zde mohou žádat o digitální data projektanti investičních akcí společnosti ČEZ Distribuce, a. s., ale i ostatní projektanti potřebující ke své činnost data o sítích ČEZ Distribuce, a. s., ČEZ ICT Services, a. s. a Telco Pro Services, a. s.

Žádost je zpracována a data jsou na tomto portálu vystavena ke stažení, o čemž je žadatel informován e-mailem.

Data o sítích společností ČEZ Distribuce, a. s., ČEZ ICT Services, a. s. a/nebo Telco Pro Services, a. s., poskytovaná prostřednictvím tohoto portálu, jsou obchodním tajemstvím společnosti ČEZ Distribuce, a. s., společnosti ČEZ ICT Services, a. s. a společnosti Telco Pro Services, a. s. Současně jsou informace poskytované prostřednictvím tohoto portálu důvěrnými informacemi uvedených společností a obchodně citlivými informacemi společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Data vystavena ke stažení mohou být využita pouze k účelu, ke kterému byla poskytnuta. Žadatelé nejsou oprávněni poskytnout, předat, sdělit, využít, zpřístupnit, či jiným způsobem poskytnout získaná data třetím osobám bez předchozího prokazatelného souhlasu společností ČEZ Distribuce, a. s., ČEZ ICT Services, a. s. a/nebo Telco Pro Services, a. s.

Společnost ČEZ Distribuce, a. s., společnost ČEZ ICT Services, a. s. a společnost Telco Pro Services, a. s. garantují správnost, úplnost, přesnost, aktuálnost a platnost údajů poskytnutých výhradně prostřednictvím tohoto portálu. Data nabízená jakýmkoli způsobem jinými stranami nejsou výše uvedenými společnostmi nijak ověřována ani garantována.