Dokumentace sítě

Zde mohou žádat o digitální data projektanti investičních akcí společnosti ČEZ Distribuce, a. s., ale i ostatní projektanti potřebující ke své činnost data o sítích ČEZ Distribuce, a. s., ČEZ ICT Services, a. s., Telco Pro Services, a. s. a Telco Infrastructure, s.r.o.

Žádost je zpracována a data jsou na tomto portálu vystavena ke stažení, o čemž je žadatel informován e-mailem.

Data o sítích společností ČEZ Distribuce, a. s., ČEZ ICT Services, a. s., Telco Pro Services, a. s. a/nebo Telco Infrastructure, s.r.o. poskytovaná prostřednictvím tohoto portálu, jsou obchodním tajemstvím společnosti ČEZ Distribuce, a. s., společnosti ČEZ ICT Services, a. s., společnosti Telco Pro Services, a. s. a společnosti Telco Infrastructure, s.r.o. Současně jsou informace poskytované prostřednictvím tohoto portálu důvěrnými informacemi uvedených společností a obchodně citlivými informacemi společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Data vystavena ke stažení mohou být využita pouze k účelu, ke kterému byla poskytnuta. Žadatelé nejsou oprávněni poskytnout, předat, sdělit, využít, zpřístupnit, či jiným způsobem poskytnout získaná data třetím osobám bez předchozího prokazatelného souhlasu společností ČEZ Distribuce, a. s., ČEZ ICT Services, a. s.,Telco Pro Services, a. s. a/nebo Telco Infrastructure, s.r.o.

Společnost ČEZ Distribuce, a. s., společnost ČEZ ICT Services, a. s., společnost Telco Pro Services, a. s. a společnost Telco Infrastructure, s.r.o. garantují správnost, úplnost, přesnost, aktuálnost a platnost údajů poskytnutých výhradně prostřednictvím tohoto portálu. Data nabízená jakýmkoli způsobem jinými stranami nejsou výše uvedenými společnostmi nijak ověřována ani garantována.

Projektanti investičních akcí společnosti ČEZ Distribuce, a. s. mohou na tomto portálu navíc získat informace, zda v zájmovém území dané akce nedošlo ke změně a mohou požádat o rezervaci číselné řady pro přidělení SJZ (systém jednotného značení)

Osobní údaje subjektu údajů jsou zpracovávány v souladu s příslušnými aktuálně platnými a účinnými právními předpisy České republiky a Evropské unie. Bližší informace týkající se zpracování osobních údajů a právních předpisů, na jejichž základě je zpracování prováděno, jsou dostupné na stránkách www.cezdistribuce.cz/gdpr nebo je společnost ČEZ Distribuce, a. s. subjektu údajů na požádání poskytne.

Od žadatele není vyžadován souhlas s touto informací pro zahájení nebo založení žádosti DDPP do systému.