Dokumentace sítě

Informace o DDPP

Zde jsou k dispozici digitální data o stávajících sítích společností ČEZ Distribuce, a. s., ČEZ ICT Services, a. s. a/nebo Telco Pro Services, a. s. Žadatel je povinen stažená digitální data, jež mu budou poskytnuta prostřednictvím tohoto portálu, použít pouze pro účely definované v žádosti o data na konkrétní akci. Data o sítích společností ČEZ Distribuce, a. s., ČEZ ICT Services, a. s. a/nebo Telco Pro Services, a. s., poskytovaná prostřednictvím tohoto portálu, jsou obchodním tajemstvím společnosti ČEZ Distribuce, a. s., společnosti ČEZ ICT Services, a. s. a společnosti Telco Pro Services, a. s. Současně jsou informace poskytované prostřednictvím tohoto portálu důvěrnými informacemi uvedených společností a obchodně citlivými informacemi společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Žadatel není oprávněn poskytnout, předat, sdělit, využít, zpřístupnit, či jiným způsobem poskytnout získaná data třetím osobám bez předchozího prokazatelného souhlasu společností ČEZ Distribuce, a. s., CEZ ICT Services, a. s. a/nebo Telco Pro Services, a. s.

Společnost ČEZ Distribuce, a. s., společnost ČEZ ICT Services, a. s. a společnost Telco Pro Services, a. s. garantují správnost, úplnost, přesnost, aktuálnost a platnost údajů poskytnutých výhradně prostřednictvím tohoto portálu. Data nabízená jakýmkoli způsobem jinými stranami nejsou výše uvedenými společnostmi nijak ověřována ani garantována.

Osobní údaje subjektu údajů jsou zpracovávány v souladu s příslušnými aktuálně platnými a účinnými právními předpisy České republiky a Evropské unie. Bližší informace týkající se zpracování osobních údajů a právních předpisů, na jejichž základě je zpracování prováděno, jsou dostupné na stránkách www.cezdistribuce.cz/gdpr nebo je společnost ČEZ Distribuce, a. s., subjektu údajů na požádání poskytne.

Od žadatele není vyžadován souhlas s touto informací pro zahájení nebo založení žádosti DDPP do systému.