Portál majetkoprávních vztahů (MPV)

Zde projektanti a zhotovitelé investičních akcí pro společnost ČEZ Distribuce, a. s. připravují smluvní dokumentaci - dokladovou část majetkoprávního projednávání s dotčenými vlastníky nemovitých věcí.

Funkcionality portálu MPV umožňují výběr dotčených nemovitostí v mapovém okně se zobrazením katastrální mapy a se zobrazením závažnosti zatížení evidovaného na LV příslušné nemovitosti, připravuje seznam dotčených nemovitostí z nichž dodavatel může generovat smluvní dokumenty a zároveň je komunikačním kanálem mezi dodavatelem a objednatelem ČEZ Distribuce, a. s. v oblasti MPV.

Data o vlastnících a jejich os. údajích poskytovaná prostřednictvím tohoto portálu, jsou obchodním tajemstvím společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Současně jsou informace poskytované prostřednictvím tohoto portálu důvěrnými informacemi a obchodně citlivými informacemi společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Dodavatelé nejsou oprávněni poskytnout, předat, sdělit, využít, zpřístupnit, či jiným způsobem poskytnout získaná data třetím osobám bez předchozího prokazatelného souhlasu společnosti ČEZ Distribuce, a. s.