Sdělení o existenci sítí

Informace pro uživatele

9.2.2015 - Zásady dodržování obchodního tajemství
Vážení uživatelé Geoportálu,
veškerá data o síti společností ČEZ Distribuce, a. s. a ČEZ ICT Services, a. s., dostupná na Geoportálu ČEZ (včetně dat aktualizovaných) jsou informacemi a skutečnostmi tvořícími ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, obchodní tajemství společností ČEZ Distribuce, a. s. a ČEZ ICT Services, a. s. Dále jsou data o síti společností ČEZ Distribuce, a. s. a ČEZ ICT Services, a. s. dostupná na Geoportále ČEZ důvěrnými informacemi společnosti ČEZ Distribuce, a. s. a společnosti ČEZ ICT Services, a. s. Tato data jsou rovněž obchodně citlivými informacemi společnosti ČEZ Distribuce, a. s. ve smyslu ustanovení § 11 a § 25 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Žadatel je z výše uvedených důvodů proto povinen přistupovat ke staženým a poskytnutým informacím, jakož i k samotným datům o síti společnosti ČEZ Distribuce, a. s. a/nebo ČEZ ICT Services, a. s. odpovídajícím způsobem dle platné právní úpravy. V opačném případě se žadatel vystavuje postihu ve smyslu platných právních předpisů.
Společnost ČEZ Distribuce, a. s. a společnost ČEZ ICT Services, a. s. garantují správnost, úplnost, přesnost, aktuálnost a platnost údajů poskytnutých výhradně prostřednictvím tohoto portálu. Data nabízená jakýmkoli způsobem jinými stranami nejsou výše uvedenými společnostmi nijak ověřována ani garantována.